PSYCHOTERAPIA
Psychoterapia pomaga wielu 
osobom w radzeniu sobie
z zaburzeniami psychicznymi 
i/lub emocjonalnymi. 
Jest metodą leczenia 
i wspomagania rozwoju 
polegającą na intencjonalnym 
oddziaływaniu na psychikę 
człowieka za pomocą techniki 
i narzędzi psychologicznych: więcej:   

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej

Pomoc psychologiczno pedagogiczna ma  wspierać rodzica  wrozpoznawaniu  indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka, rozpoznawaniu możliwości psychofizycznych oraz zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych; więcej:
 

Bezpłatny ogólnopolski telefon 
dla ofiar przemocy w rodzinie
(Niebieska Linia) czynny całą dobę
tel. 800 120 002


Bezpłatny telefon zaufania
dla dzieci i młodzieży:
tel. 116 111

Bezpłatny kryzysowy
telefon zaufania
dla dorosłych:
tel. 116 123

Centrum wsparcia dla
osób w stanie kryzysu psychicznego
bezpłatny telefon czynny 24h:
tel. 800 70 22 22 


 
UZALEŻNIENIA

Psychoterapia uzależnień pozwala na uporządkowanie i wypracowanie radzenia sobie we wszystkich istotnych sferach życia: uczuciowej, duchowej, relacjnej z innym ludźmi i sobą samym, zdrowotnej. Tego typu postępowanie zatrzymuje postęp choroby i sprawia, że jakość życia osoby uzależnionej znacznie się poprawia; więciej;

CANDIS to indywidualny, krótkoterminowy program terapeutyczny dla osób mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu. W programie mogą uczestniczyć osoby powyżej 16 roku życia, które chciałyby ograniczyć lub zrezygnować z używania konopi.

PROFILAKTYKA

Profilaktyka uzależnien jest działalnością zapobiegawczą obejmującą całą gamę różnorodnych, zdrowotnych i społecznych zagrożeń związanych z używaniem œśrodków psychoaktywnych; więcej:

 

 

Program wczesnej inrewencji dla młodych osób uzywających narkotyków, więcej; mgr Olga Nowicka
 
tel. 535 935 536 
 
www.nieuciekaj.com Pedagog
 Psychoterapeuta Uzależnień

 

Coach, trener-szkoleniowiec, profilaktyk w trakcie procesu certyfikacji w zakresie Specjalisty Psychoterapii Uzależnień w Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (zaświadczenie nr 1097/S/2022), absolwentka pedagogiki (specjalizacja – praca socjalna i pomoc społeczna) Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała będąc pracownikiem socjalnym, kierownikiem ośrodka pomocy społecznej, członkiem zespołu interdyscyplinarnego i komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pracując między innymi z osobami potrzebującymi pomocy, uzależnionymi i ich rodzinami. Za swoją pracę zawodową otrzymała wyróżnienie z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie. Jako trener-szkoleniowiec nabyła bogatego doświadczenia w pracy z grupą, zaś jako profilaktyk prowadziła liczne warsztaty dla dzieci, młodzieży oraz rodziców.  Uczestnik wielu konferencji, szkoleń, kursów doskonalących umiejętności i podnoszących kwalifikacje zawodowe, między innymi: Studium Profilaktyki Problemów Czynnościowych; warsztat pracy z osobami doświadczającymi problemów seksualnych oraz uzależnionymi od seksu i doświadczającymi trudności seksualnych w innych uzależnieniach.
Pracuje z osobami dorosłymi zmagającymi się z problemem uzależnienia, rodzinami osób uzależnionych  oraz osobami z syndromem DDA, osobom mającym trudności w relacjach interpersonalnych. Jako Coach wspiera osoby dążące do zmiany, poszukujące celu i najbardziej efektywnej drogi do jego osiągnięcia, chcące podnieść jakość swojego życia.

 

www.skassa.pl www.taniesklepyinternetowe.pl
terapia uzależnień Lublin, psychoterapia Lublin, e-terapia, nie uciekaj, Paweł Wójcik, Janusz Koczberski, terapia uzależnień, terapia online