PSYCHOTERAPIA
Psychoterapia pomaga wielu 
osobom w radzeniu sobie
z zaburzeniami psychicznymi 
i/lub emocjonalnymi. 
Jest metodą leczenia 
i wspomagania rozwoju 
polegającą na intencjonalnym 
oddziaływaniu na psychikę 
człowieka za pomocą techniki 
i narzędzi psychologicznych: więcej:   

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej

Pomoc psychologiczno pedagogiczna ma  wspierać rodzica  wrozpoznawaniu  indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka, rozpoznawaniu możliwości psychofizycznych oraz zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych; więcej:
 

Bezpłatny ogólnopolski telefon 
dla ofiar przemocy w rodzinie
(Niebieska Linia) czynny całą dobę
tel. 800 120 002


Bezpłatny telefon zaufania
dla dzieci i młodzieży:
tel. 116 111

Bezpłatny kryzysowy
telefon zaufania
dla dorosłych:
tel. 116 123

Centrum wsparcia dla
osób w stanie kryzysu psychicznego
bezpłatny telefon czynny 24h:
tel. 800 70 22 22 


 
UZALEŻNIENIA

Psychoterapia uzależnień pozwala na uporządkowanie i wypracowanie radzenia sobie we wszystkich istotnych sferach życia: uczuciowej, duchowej, relacjnej z innym ludźmi i sobą samym, zdrowotnej. Tego typu postępowanie zatrzymuje postęp choroby i sprawia, że jakość życia osoby uzależnionej znacznie się poprawia; więciej;

CANDIS to indywidualny, krótkoterminowy program terapeutyczny dla osób mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu. W programie mogą uczestniczyć osoby powyżej 16 roku życia, które chciałyby ograniczyć lub zrezygnować z używania konopi.

PROFILAKTYKA

Profilaktyka uzależnien jest działalnością zapobiegawczą obejmującą całą gamę różnorodnych, zdrowotnych i społecznych zagrożeń związanych z używaniem œśrodków psychoaktywnych; więcej:

 

 

Program wczesnej inrewencji dla młodych osób uzywających narkotyków, więcej;  
 mgr Elżbieta Jarszak
 tel. 782 662 793

 https://skuteczne-mediacje.pl/o-mnie/

  Psycholog, Mediator Sądowy

 

Mediacje

Mediacja to dobrowolne, poufne i pozasądowe postępowanie w sprawach, w których możliwe jest zawarcie ugody, prowadzone między stronami określonego sporu przez osobę trzecią, czyli bezstronnego mediatora. Celem tego postępowania jest doprowadzenie do ugodowego załatwienia sporu.
Jako mediator stały oferuję mediację sądową i pozasądową w postępowaniu:
 • w sprawach rodzinnych oraz o rozwód i separację – do najczęstszych należą podziały majątku, kwestie alimentów, sprawowania opieki nad dziećmi, ustalenia zasad kontaktu z dziećmi po rozwodzie lub separacji, pojednanie małżonków i inne niewymagające ingerencji terapeuty mediacje rodzinne,
 • karnym – w sprawach karnych mediacja ma na celu naprawienie wyrządzonych przestępstwem szkód materialnych i moralnych, pozwala pokrzywdzonemu na wyrażenie jego uczuć, oczekiwań i potrzeb; sprawcy pozwala przejąć odpowiedzialność za skutki przestępstwa oraz podjąć działania, które sprzyjać będą trwałemu zakończeniu konfliktu lub jego załagodzeniu,
 • z nieletnimi,
 • w sprawach rówieśniczych, szkolnych, oświatowych,
 • cywilnym i gospodarczym, czyli spory, które powstały pomiędzy podmiotami gospodarczymi, np. o należyte wywiązanie się z umowy, o zapłatę, spory związane z nieruchomościami,
 • z prawa pracy i mediacji w organizacji, np. czyli spory pomiędzy pracownikiem a pracodawcą np. o przywrócenie stosunku pracy, rekompensatę straty wynikłej z uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku, naruszenie warunków umowy o pracę,
 • administracyjnym – gdy organ administracji i strona zajmują odmienne stanowiska, mediacja może zapobiec wszczęciu w tej sprawie postępowania odwoławczego czy sądowoadministracyjnego.

Informacje organizacyjne

 • Konsultacje i porady oraz mediacje prowadzę w terminie dogodnie ustalonym z klientem. Pracuję na terenie województwa lubelskiego.
 • Istnieje możliwość prowadzenia mediacji przez komunikatory internetowe, np. Zoom, WhatsApp i Viber. Na życzenie klientów i co do zasady obie strony muszą wyrazić zgodę na daną formę prowadzenia mediacji.
 • Płatność należy uregulować przed spotkaniem, przelewem na podany wcześniej numer konta.
 • Koszty mediacji niezleconej przez sąd ustalane są indywidualnie w zależności od przedmiotu sporu.
 • Koszty mediacji zleconej przez sąd reguluje Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym – oto jego fragment:
   1. “W sprawach o prawa majątkowe wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 150 złotych i nie więcej niż 2000 złotych za całość postępowania mediacyjnego.
   2. W sprawach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić, oraz w sprawach o prawa niemajątkowe wynagrodzenie mediatora za prowadzenie postępowania mediacyjnego wynosi za pierwsze posiedzenie 150 złotych, a za każde kolejne – 100 złotych, łącznie nie więcej niż 450 złotych.
  1. Zwrotowi podlegają udokumentowane i niezbędne wydatki mediatora poniesione w związku z przeprowadzeniem mediacji na pokrycie kosztów:
   1. przejazdów – w wysokości i na warunkach określonych w przepisach dotyczących wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej;
   2. wynajmu pomieszczenia niezbędnego do przeprowadzenia posiedzenia mediacyjnego, w wysokości nieprzekraczającej 70 złotych za jedno posiedzenie;
   3. korespondencji, w wysokości nieprzekraczającej 30 złotych.
  2. W razie nieprzystąpienia stron do mediacji, mediatorowi przysługuje zwrot poniesionych wydatków w wysokości nieprzekraczającej 70 złotych.”
Zapraszamy wszystkie osoby, które chcą się porozumieć w krótkim czasie.
www.skassa.pl www.taniesklepyinternetowe.pl
terapia uzależnień Lublin, psychoterapia Lublin, e-terapia, nie uciekaj, Paweł Wójcik, Janusz Koczberski, terapia uzależnień, terapia online